tr ru en de zh fr

KVKK Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “BENMAKER ERKEN YAŞ EĞİTİM GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET VE HİZMETLERİ A.Ş.” tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz? Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, “BENMAKER ERKEN YAŞ EĞİTİM GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET VE HİZMETLERİ A.Ş.” tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: • Şirketin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; • Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; • Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi; • Şirketin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması; • Şirketin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması; • Şirketin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, ‘https://www.benmaker.com/page/sirket-genel-kvkk-politikasi’ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Şirket Genel KVKK Politikası” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir. III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz? Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, “BENMAKER ERKEN YAŞ EĞİTİM GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET VE HİZMETLERİ A.Ş.” tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir: • Şirket, yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; • Şirket, kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; • Şirket, insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi; • Şirket, insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması; • Şirketin, ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması; • Şirketin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere ‘https://www.benmaker.com/page/sirket-genel-kvkk-politikasi’ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Şirket Genel KVKK Politikası” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir. IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, “https://www.benmaker.com/page/ilgili-kisi-basvuru-formu” internet adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

1. Nilüfer Sk. No:5, 16110 Demirtaş Dumlupınar Osb/Osmangazi/Bursa

maker@benmaker.com

+90 224 504 15 97